Izmene u načinu rada sa Poreskom upravom i novine u poslovanju – elektronsko podnošenje poreskih prijava

U zadnjih nekoliko meseci započeo je veliki proces promena u načinu komuniciranja i realizacije procedura rada sa Poreskom upravom Republike Srbije, za koji se može reći da će sveobuhvatno i suštinski da utiče na sve poreske obveznike, uključujući i subjekte u oblasti privatne zdravstvene i stomatološke prakse. Ovi procesi uvođenja elektronskog poslovanja motivisani su: činjenicom da su nove tehnologije omogućile značajno unapređenje poslovnih procesa; potrebom da se na lakši i brži način ispunjavaju obaveze prema Poreskoj upravi i da se njihovo ispunjavanje bolje prati; kao i potrebom da se uspostavi kvalitetnija komunikacija i model informisanja poreskih obveznika.

Promene se odnose na uvođenje elektronskog poslovanja i elektronskih servisa koji će svu komunikaciju poreskih obveznika prema državi i nadležnim službama usmeriti u on-line internet sferu, te će se svi poslovi obavljati putem računara i preko interneta. Sve procedure sa Poreskom upravom počeće da se obavljaju elektronskim putem. Najpre će na snagu stupiti zakonska obaveza slanja elektronskih prijava za doprinose na zarade zaposlenih, nakon čega će biti uvedeno obavezno slanje svih poreskih prijava isključivo elektronskim putem. U Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja biće obavezna prijava i odjava zaposlenih. Elektronske prijave će morati da se podnose i potpisuju isključivo kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Aktuelna dešavanja predstavljaju do sada najveću promenu i veliki iskorak prema uspostavljanju poslovnog okruženja koje je podržano savremenim tehnologijama, koje će nesumnjivo doneti velike benefite svim učesnicima. Međutim, sve ove nove procedure, pojmovi i obaveze zahtevaju objašnjenja kako bi procesi postali bliski poreskom obvezniku, koji je više fokusiran na vrhunsko obavljanje sopstvenog posla nego na administrativne i poreske procedure.

Tehnološki osnov

Država je u prethodnom periodu uspostavila celu grupu elektronskih servisa na kojima će se zasnivati budući rad. Razvijen je portal koji se zove ePorezi, putem koga će ići elektronske prijave poreza. Pre toga je uveden i Centralni registar obaveznog zdravstvenog osiguranja. Rad sa poreskim obveznicima zasnovan je na ovoj infrastrukturi.

Da bi poreski obveznici mogli da stiču uslove da rade na ovaj način, elektronska dokumenta moraju biti overena kvalifikovanim elektronskim potpisom. Kvalifikovani elektronski potpis je skup podataka koji su povezani sa elektronskim dokumetom i služe za identifikaciju potpisnika, garantuje identitet potpisnika, integritet dokumenta i onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za sadržaj. Elektronski potpisi imaju pravno dejstvo i mogu biti dokazno sredstvo.

Kako bi dokumenta mogla da se potpisuju elektronskim potpisom, potrebno je da taj potpis bude verifikovan elektronskim sertifikatom, koji izdaje sertifikaciono telo. U Srbiji su uspostavljena 4 sertifikaciona tela (Privredna komora Srbije, MUP Srbije, Javno preduzeće ’’Pošte Srbije’’ i Halcom ad). Sertifikaciona tela zaključuju ugovore sa korisnicima i izdaju sertifikate koji omogućuju potpisivanje i podnošenje dokumenata.

Nove obaveze i nove mogućnosti

Poreska uprava je uspostavila elektronske servise koji omogućavaju podnošenje poreskih prijava elektronskim putem, kao i davanje informacija i dokumenata u elektronskom obliku. Osnov ovih elektronskih servisa predstavlja portal ePorezi.

Od 1.1.2014. uspostavljena je obaveza podnošenja elektronskih poreskih prijava za sve poreske obveznike. Do 1. marta 2014. za isplate prihoda izvršene u januaru i februaru, moraju da se podnose i stari obrasci poreskih prijava i novi Obrazac PPP-PD u elektronskom obliku (prelazni period). Prijavljivanje poreskih obaveza za porez po odbitku, od 1. marta 2014. vrši se isključivo elektronskim putem.

Podnošenje jedinstvene prijave u elektronskom obliku, Centralnom registru obaveznog zdravstvenog osiguranja obavezno je od 1. marta 2014.

Osim toga, u sklopu elektronoskih servisa Poreske uprave, na portalu ePorezi, moguće je i podnošenje drugih poreskih prijava poput, poreske prijave poreza na dodatu vrednost (PP PDV), poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana (PPDG 5), informativna poreska prijava (IPP), pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno zdravstveno i socijalno (PPP).

Ključni benefit za sve korisnike elektrnoskih servisa Poreske uprave jeste plaćanje poreza i doprinosa preko jedinstvenog naloga, tj njihovo uplaćivanje na jedan račun. Cela stvar sada izgleda tako što se nakon elektrnoskog podnošenja prijave, dobija povratna informacija sa podacima za nalog za uplatu, gde je naveden jedan račun i jednistven poziv na broj. Plaćanja poreza i doprinosa se mogu izvršiti odjednom ili u više puta, pri čemu se svaki put koristi isti poziv na broj i isti račun.

Osim toga, portal ePorezi pruža i mnoge nove i korisne funkcionalnosti, koje će olakšati poslovanje i pristup informacijama. Tako je, na primer moguće ostvariti uvid u poreske kartice poreskog obveznika, ostvariti uvid u sve podatke iz centralnog registra poreskih obveznika, kao i pregled prethodno poslatih poreskih prijava.

Sve aktivnosti koje se obavljaju na portalu i svi servisi su potpuno besplatni.

Preduslovi za dostavljanje prijava elektronskim putem

Da bi poreski obveznici realizovali svoje zakonske obaveze prvenstveno je potrebno da se nabavi kvalifikovani elektronski sertifikat kod jednog od četiri (gore navedena) sertifikaciona tela.

Način podnošenja poreske prijave elektronskim putem je bliže određen Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektrnoskim putem.

Pravilnik definiše uslove po kojima sam poreski obveznik može biti rasterećen obaveze ličnog podnošenja elektronskih prijava, jer postoje mogućnosti davanja ovlašćenja drugim licima. Ovo je veoma bitno za poreske obveznike u oblasti privatne zdravstvene i stomatološke prakse jer ostavlja mogućnost da se nesmetano fokusiraju na pružanje svojih usluga a da obaveze elektronskog podnošenja poreskih prijava prepuste svojim knjigovođama.

Davanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja za podnošenje poreske prijave elektrnskim putem vrši se na dva načina. (1) Upotrebom elektrnoskog servisa Poreske uprave preko portala ePorezi u kom slučaju davalac ovlašćenja mora lično da poseduje elektrnoski sertifikat. (2) Podnošenjem prijave za davanje/oduzimanje ovlašćenja na Obrascu PEP (Ovlašćenje za upotrebu elektrnoskih servisa) organizacionoj jedinici Poreske uprave u slučaju da davalac ovlašćenja ne poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat.

Obrazac PEP putem koga se daje ovlašćenje za upotrebu poreskih servisa omogućava da se definiše obim ovlašćenja za upotrebu elektronskih servisa, što znači da se ovlašćenom licu mogu dati ovlašćenja za upotrebu svih elektronskih servisa ili samo za podnošenje pojednih poreskih prijava (PDV prijave, prijava za poreze i doprinose po odbitku i slično).

S obzirom da se u praksi ovaj slučaj davanja ovlašćenja najčešće svodi na davanje ovlašćenja knjigovođi sa kojim već postoji saradnja, preporučeni slučaj se odnosi na davanje najšireg mogućeg ovlašćenja. Davalac ovlašćenja ostaje u prilici da i sam ima uvid u srvise koji mu stoje na raspolaganju.

Veličina tehničkog poduhvata uvođenja i uhodavanja svih ovih servisa je zaista velika i do sada naviđena u Srbiji, tako da se mogu očekivati određeni tehnički problemi, o čemu sve knjigovođe u Srbiji do ovog trenutka mogu da posvedoče. Jedan od načina da se bude siguran u to da su zakonski rokovi za podnošenje i tehnička ispravnost prijave osigurani, jeste uslov pod kojim se smatra da je elektrnoska prijava podneta tek kada poreski obveznik elektronskim putem primi obaveštenje da je prijava podneta.