Usluge

Cilj

Naš osnovni cilj je da klijentima omogućimo da se fokusiraju na ono u čemu su najbolji i što im donosi profit; i da im pružimo usluge koje će im uštedeti vreme i novac.

Informisanje

Sve ono što naši klijenti smatraju težim delom posla – administracija, finansije, poreski propisi, usaglašenost sa specifičnim zakonskim zahtevima, radni odnosi – to je upravo ono što je naš fokus i mesto gde se prepoznaje naš kvalitet.

Kvalitet

Pravovremeno informisanje i koordinacija sa klijentima su nam prioritet.

Knjigovodstvo

Kao knjigovodstveni i računovodstveni servis funkcionišemo od 1986. godine.

Pružamo knigovodstvene usluge najvišeg kvaliteta i posedujemo vrlo specifična znanja i veštine, koje se odnose na oblasti specijalizacije (zdravstvo i usluge). Kosristimo najsavremenije tehnologije i softverske alate.

 • Otvaranje i zatvaranje svih poslovnih knjiga i evidencija
 • Izrada završnih računa (bilansa i statističkih izveštaja)
 • Obračuni poreza na dodatu vrednost i svih drugih poreskih obaveza
 • Obračuni plata, poreza i doprinosa za radnike, osnivače i vlasnike; obračun svih naknada zarada; obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih
 • Poslovanje sa inostranstvom
 • Pripremu dokumentacije za dobijanje svih vrsta kredita
 • Obračun zakupnina, kapitalne dobiti i dr.

Registracija

Registracija delatnosti, otvaranje ordinacija i drugih oblika zdravstvene delatnosti, kao i samo poslovanje u privatnom zdravstvu podleže posebnim regulativama i propisima. Mi smo specijalisti za ovu oblast. Osim registracija u oblasti privatnog zdravstva, bavimo se registracijom svih drugih vrsta pravnih subjekata.

Registracija novih:

 • Ordinacija opšte stomatologije i medicine
 • Specijalističkih stomatoloških i medicinskih ordinacija
 • Stomatoloških i medicinskih poliklinika
 • Biohemijskih i mikrobioloških labolatorija
 • Zubnotehničkih laboratorija
 • Ostalih vidova zdravstvenih ustanova

Usluge za postojeće:

 • Pre-registracije i preseljenja ordinacija
  S obzirom na specifičnost zakonskih rešenja u oblasti privatnog zdravstva, pre-registracije i preseljenja zahtevaju realizaciju mnoštva specifičnih administrativnih i birokratskih procedura,
 • Registracija promena kod preduzetnika
  • Upis početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti promena ličnih podataka o preduzetniku
  • Prijava početka obavljanja delatnosti
  • Upis ili promena poslovnog imena, delatnosti, poslovnog sedišta, računa u banci i dr.
 • Brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje
  Pokrećemo i realizujemo postupak brisanja (zatvaranja) preduzetničke radnje kao i sve prateće aktivnosti zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku u radnu knjižicu kod Fonda za penziono i invalidsko osiguranje.
 • Pribavljamo izvode iz registra APR za preduzetnike sa dnevnom ažurnošću

Radno pravo, radni odnosi i procedure

Oblast radnog prava je kompleksna i podrazumeva poštovanje brojnih procedura i pravila. Savetovanje u vezi odnosa na relaciji poslodavac – zaposleni dobija na značaju, jer ne adekvatno upravljanje odnosima može dovesti do sudskih sporova i dodatnih troškova.

Dugogodišnja poslovna praksa pokazuje da je za procedure u oblasti radnog prava – prijave i odjave radnika, bolovanja, zapošljavanja i otpuštanja, upisivanje staža, podnošenje zahteva za penzije i sl – potrebno mnogo vremena, administrativnog posla i borbe sa birokratijom.

Prijave i odjave:

 • Prijave i odjave radnika i vlasnika, u Fondu PIO
 • Upis staža zaposlenim u preduzećima (M-4 obrazac)
 • Podnošenje zahteva za priznavanje prava na starosnu penziju i realizacija celokupne procedure (pribavljanje listinga, usklađivanje stanja, zahtev za poresko uverenje o osnovicama, zahtev za reviziju penzije)

Rad i radni odnosi:

 • Radno – pravni odnosi (zapošljavanje i otpuštanje radnika, dopunski rad, volonterski rad)
 • Izrada ugovora iz radno pravnih odnosa
 • Overavanje postojećih zdravstvenih knjižica
 • Obrasci za bolovanja preko 30 dana
 • Porodiljska bolovanja i nega deteta
 • Izrada rešenja o godišnjim odmorima, dopustima radnika i slično
 • Ostvarivanje i obračun subvencija za zapošljavanje
 • Izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično

Poresko savetovanje i strukturisanje

Poresko savetovanje i strukturisanje su naše ključne kompetencije.

Usaglašenost poslovanja sa zahtevima poreskog i pravnog sistema je kompleksna i dinamična oblast. Od odabira pravog poreskog režima, definisanja strukture troškova i finansijskog planiranja, u velikoj meri zavisi obim obaveza koje osnivači i vlasnici moraju da plate.

Da bi naši klijenti uspešno poslovali, mi smo ovladali specijalističkim znanjima i veštinama, koje su neophodne da bi se prevazišli svi poslovni izazovi.

Usluge poreskog savetovanja:

 • Ukupna korespondencija sa Poreskom upravom
 • Izrada i podnošenje poreskih prijava (PPP, porez na dobit, porez na dohodak građana, porez na prihod od nepokretnosti, informativna poreska prijava)
 • Vođenje poreskih evidencija
 • Zastupanje klijenata pred poreskim organima, inspekcijama, prekršajnim postupcima i sl.
 • Pokretanje žalbenih postupaka u vezi sa poreskim rešenjima
 • Preknjižavanje i povraćaj poreza
 • Listinzi i usklađivanje stanja
 • Celokupno sređivanje poreske situacije klijenta
 • Pribavljanje poreskih uverenja

Poresko strukturisanje:

 • Odabir najpovoljnijeg poreskog režima, usklađenog sa poslovnim ciljevima, prirodom posla i mogućnostima klijenta
 • Optimizacija poreskih davanja

Poslovno i pravno savetovanje

I pored brojnih specifičnosti, privatna zdravstvena delatnost je ipak još jedna grana privrede, tako da način poslovnog planiranja, upravljanje poslovanjem i finansijama, poslovne strategije i preduzetničko ponašanje imaju velikog uticaja na poslovni uspeh klijenta.

Naš tim je u mogućnosti da pruži celokupni set usluga poslovnom konsaltinga, uključujući izradu biznis planova, formulisanje biznis modela, finansijsko savetovanje, razvoj poslovanja i savetovanje u vezi sa zdravstvenim turizmom.

Promene u pravnom i poreskom sistemu su kontinuirane, brojne i dinamične, pa je bitno da klijenta prati stručan tim, koji na dnevnom nivou prati te promene. Naš stručni tim može da pruži najširu uslugu pravnog savetovanja u vezi sa svim aspektima primene Zakona o zdravstvu i svih podzakonskih akata i da posavetuje u vezi sa regulatornim zahtevima vršenja privatne zdravstvene prakse.

Znamo kako da pokrenemo
i unapredimo Vaše poslovanje

Kontaktirajte nas