Zastupanje interesa

Tokom 30 godina poslovanja Knjigovodstvene agencije ’Došen’ jedna od osnovnih funkcija koje smo obavljali jeste bila zaštita interesa ne samo naših klijenata nego i cele privatne zdravstvene delatnosti.

Verujemo da država treba da kreira podsticajno poslovno okruženje za ceo privatni sektor, uključujući tu naravno i privatnu zdravstvenu praksu, a da bi se to uradilo potrebno je da svaka struka ima snažan i jedinstven glas pred organima države i lokalne uprave.

Zakonska rešenja koja danas definišu funkcionisanje privatne zdravstvene prakse u većem broju slučajeva nisu adekvatna, ne prate tok vremena i potrebno ih je menjati, kako bi doktori osnivači mogli bolje da ostvaruju svoja prava.

Kao savetnici za preko 250 klijenata, često smo svedoci problema koji proističu iz ovakvog stanja i redovno se zalažemo za pozitivne promene koje bi bile u skladu sa interesima svih, a posebno malih privatnih praksi.

Zajedno sa insitucijama poput stomatoloških i lekarskih komora, udruženja privatnih stomatologa i tehničara, predstavljamo glas koji se zalaže za ostvarenje interesa osnivača privatnih zdravstvenih ordinacija i poliklinika.

Prepoznajući potrebu cele struke da se bori za unapređenje uslova poslovanja i protiv loših regulatornih rešenja, koja imaju loš uticaj na zdravstvenu delatnosti i onemogućavaju dalji poslovni razvoj, oduvek smo bili integralni deo brojnih inicijativa ili smo ih sami pokretali.

Naši klijenti uvek mogu da računaju na dodatu vrednost, koja čini sastavni deo partnerskog aranžmana sa nama, koji se ogleda u sigurnosti i saznanju da se na svakom koraku, osim za interes svakog pojedinačnog klijenta, borimo i za interes cele zdravstvene delatnosti!

Osnivači Knjigovodstvene agencije ’Došen’ su tokom sovjih preduzetničkih karijera, bili aktivni u mnogim organizacijama, komorama i telima, koja su za cilj imale unapređenje uslova poslovanja. Tokom godina, naše kancelarije učestvovale su u osnivanju Privatne stomatološke komore (1987), Lekarske komore (1990), Društva zubnih tehničara (1995)‚ a bili su veoma aktivni i u radu institucija poput Privredne komore Beograda, Privredne komore Srbije, Udruženja privrednika Beograda, Zajednice opštih udruženja preduzetnika Beograda i dr.

O angažovanosti i rezultatima u zastupanju interesa zdravstvene struke i preduzetnika uopšte, svedoče i brojna priznanja, zahvalnosti i nagrade.

Zahvalnica Komore Privatnih Stomatologa
Zahvalnica Za Razvoj Privatne Zdravstvene Prakse
Zahvalnica Opsteg Udruzenja Preduzetnika 1
Zahvalnica Drustvo Privatnih Tehnicara 2
Zahvalnica Drustva Privatnih Zubnih Tehnicara