Informativna poreska prijava

Članom 42. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Službeni glasnik RS, br.80/2002, 61 i 85/2005, 20 i 72/2009 i 93/2012) propisano je postojanje informativne poreske prijave (IPP). Kako bi se detalji u vezi sa IPP preciznije definisali bilo je potrebno doneti poseban Pravilnik, koji je nedavno usvojen.

Prema odredbama člana 42. Zakona o poreskom postupku i administraciji, informativna poreska prijava je izveštaj koji sadrži podatke od posebnog značaja za fiskalni interes Republike.

Stavom 2. ovoga člana je propisano da same podatke, lica koja su dužna da dostavljaju te podatke, kao i način i rokove podnošenja informacione poreske prijave, utvrdjuje ministar.

Upravo na osnovu ovoga Ministar finansija doneo je Pravilnik o informacionoj poreskoj prijavi (Sl.glasnik RS, broj 117/2012), koji je stupio na snagu 13. decembra 2012. godine.

Pravilnikom su utvrdjena, lica koja su dužna da podnesu informacionu poresku prijavu, vrsta podataka, kao i način i rokovi za njeno podnošenje.

Prema Pravilniku se definiše da su obveznici podnošenja prijave fizička lica.

Obveznici su dužni da  podnesu podatke o svojoj imovini, čija ukupna vrednost u zemlji i inostranstvu, na dan 1. januara  2013. godine, prevazilazi sumu od 35.000.000,00 dinara kao i podatke o imovini fizičkih lica koja su povezana sa obveznikom podnošenja prijave.

Lica povezana sa obveznikom podnošenja prijave jesu članovi njegove porodice i to: bračni drug, roditelji, deca, usvojenici i usvojioci.

Imovinom koja se prijavljuje putem informacione poreske prijave smatra se:

 • Nepokretnosti – sve vrste zemljišta, zgrade, posebni delovi zgrada, garaže i garažna mesta van zgrada, višegodišnji zasadi (voćnjaci i vinogradi), sportski objekti  i tereni (stadioni, hale, bazeni i dr);
 • Akcije i udeli u pravnom licu;
 • Oprema za obavljanje delatnosti u svojini obveznika podnošenja prijave nezavisno od toga da li je obveznik podnošenja prijave koristi za obavljanje delatnosti;
 • Motorna vozila, plovila i vazduhoplovi;
 • Štedni ulozi i gitov novac;
 • Druga imovinska prava i to:
  • Stvarna prava na nepokretnosti, autorska prava na pisanom delu, pravo na patent, licence, žig, model
  • Prava svojine na drugim pokretnim dobrima pojedinačne vrednoszi veće od 100.000 dinara.

Obveznik podnošenja prijave dužan je da podnese informacionu poresku prijavu do 31. marta 2013. godine.

Vrednost imovine odredjuje  se na osnovu cene koja bi se u slučaju prodaje imovine mogla postići na tržištu, na dan 1. januara 2013. godine.

Poreska  prijava se sastoji iz dva dela, i to:

 1. IPP-I – Podaci o ukupnoj imovini fizičkog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine, u kojem obveznik iskazuje podatke o ukupnoj imovini.
 2. IPP-II – Podaci o ukupnoj imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine, u kojem obveznik podnošenja prijave iskazuje podatke o imovini povezanog lica.

Ako obveznik podnošenja prijave nema povezana lica podnosi samo deo IPP-I,  stim što svi delovi čine celinu informacione poreske prijave.

Prijava se podnosi Centrali Poreske uprave neposredno ili putem pošte, na adresu Save Maškovića br. 3-5, 11000 Beograd, odnosno elektronskim putem na portalu Poreske uprave.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Kontakt centru Poreske uprave telefonom na broj

0700.700.007 ili ako pozivate sa mobilnog telefona na broj  011.3310.111.

Informacije o Informativnoj poreskoj prijavi možete dobiti i od Vaših pravnih savetnika.